اطلاعیه

جشنواره روش های فعال تدریس شیمی در کلیه شهرستان ها ومناطق استان سمنان در حال برگزاری می باشد .

گروه آموزشی استان سمنان