برنامه پیشنهادی گروه شیمی در سال جهانی شیمی را در فایل ضمیمه مشاهده نمایید .

فایل ضمیمه