هدف از سال جهانی وعلت  نام گذاری آن در فایل ضمیمه مشاهده گردد.

قایل ضمیمه