سال ٢٠١١ (سال جهانی شیمی ) که مصادف با یکصدمین سال تاسیس انجمن آیوپاک ویکصدمین سال دریافت جایزه نوبل در شیمی توسط ماری اسکلردوسکاکوری  است ،فرصتی مناسب است تا از مساعدت زنان به علم شیمی قدردانی شود.