به پیوست نمون برگ های پیشنهادی دبیرخانه شیمی، جهت داوری کلیپ و آنالوگ های دریافتی در

سال تحصیلی جاری تقدیم می شود.

نمون برگ داوری آنالوگ

نمون برگ داوری کلیپ

نمون برگ مقایسه ی آنالوگ به کار رفته در تدریس یک مفهوم

گروه آموزشی شیمی استان سمنان