با سلام

گردهمایی گروههای آموزشی شیمی سراسرکشور در روزهای ٢٧ و ٢٨ آبان ماه در شهر تهران با میزبانی دبیرخانه راهبری شیمی برگزار شد.

شایان ذکر است که CD مربوط به گردهمایی متعاقبا ارسال خواهد شد.

برای آگاهی ازرئوس مطالب ارائه شده در همایش به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

گروه آموزشی شیمی استان


اهم مطالب ارائه شده در همایش :

1 - توجیه برنامه های دبیرخانه راهبری شیمی( بخشنامه ارسالی به شهرستان ها ومناطق)

2- فعالیت های مورد انتظار دبیرخانه از گروه های استانی

       آ - ارسال روش تدریس فعال وقابل اجرا

      ب - تهیه کلیپ آموزشی

      پ - طراحی و ساخت مناسب ترین وسیله کمک آموزشی

      ت - اشاعه ی فرهنگ استفاده از کار پوشه دانش آموزی

3 - ارزشیابی از برنامه درسی شیمی 2 (آقای دکتر بدریان )

4- کارگاه ارزشیابی مستمر و نقش کارپوشه در اجرای عملی آن(اقای دکتر حسنی)      

5- سخنرانی کارشناس گروه شیمی دفتر تالیف و برنامه ریزی درسی

 6- دیدگاه علمی و یافته های پژوهشی در آموزش آنتروپی( خانم شاه محمدی)

7 - کج فهمی ها در آموزش شیمی 2 ( اقای دکتر میرزایی)