خدایا چنان کن که هر روز ما

همه سبز باشد جو نوروز ما 

دل و دیده باشد ز مهر تو شاد

جهان نو شود سال فرخنده باد

با آرزوی قلبی ،سالی خوش و پر بار مملو از شادمانی و سلامت بزای شما و خانواده گرامیتان خواستاریم .