جشنواره روش تدریس دوره متوسطه با حضور 24نفر از منتخبین شهرستان ها ومناطق در سه رشته: شیمی 3، هندسه1،فلسفه ومنطق (در هر رشته 8 نفر از دبیران منتخب ) در تاریخ 27/1/87 در محل دبیرستان هاجر شهر سمنان برگزار خواهد شد. منتخبین استانی در جشنواره کشوری که در تیر ومرداد 87 برگزار خواهد شد شرکت خواهند کرد.